Privacy Policy

Autobedrijf Vos Veen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens van klanten van Autobedrijf Vos Veen.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autobedrijf Vos Veen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Autobedrijf Vos Veen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uwpersoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Autobedrijf Vos Veen
t.a.v. Bram van Orsouw
Maasdijk 341
4264 AN Veen
Tel: 0416-691290
E-mail: info@autobedrijfvosveen.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf Vos Veen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten;
 • Het informeren over nieuwe producten, diensten en evenementen;
 • Het evalueren en verbeteren van onze communicatie, producten en diensten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Uw Contactgegevens (Naam, Adres, Telefoonnummer, E-mailadres, etc.)
 • Voertuiggegevens (Chassisnummer, model, aanschafdatum, servicegeschiedenis, etc.)

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Er zijn gegevens die wij met andere partijen delen, met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst. Dit om uw privacy te waarborgen, deze verwerkersovereenkomsten zijn expliciet opgezet ter waarborging van de privacy van persoonsgegevens.

Zo maken wij gebruik van een derde partij om:

 • u te voorzien van producten en diensten, om te controleren of u in aanmerking komt voor bepaalde aankopen en diensten en om u betere aanbiedingen en gebruikerservaringen te bieden;
 • u te informeren over updates of wijzigingen voor onze producten en diensten;
 • u te informeren over nieuwe producten, diensten en evenementen;
  ons aanbod aan en de communicatie met klanten te evalueren en te verbeteren;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Autobedrijf Vos Veen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Autobedrijf Vos Veen streeft naar implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies, onbedoelde wijziging, onbevoegde openbaarmaking of beschikbaarstelling en alle andere vormen van onrechtmatige verwerking. Wij streven naar een adequaat beveiligingsniveau en passende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen de risico's die de aard en het gebruik van uw persoonlijke gegevens met zich meebrengen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Websites en cookies
De Autobedrijf Vos Veen website die open staat voor onze klanten bevat een online privacyverklaring en informatie over ons gebruik van cookies. We moedigen u aan om bij bezoek van onze website de van toepassing zijnde verklaringen en informatie te lezen en in overweging te nemen.

Wijzigingen
Autobedrijf Vos Veen behoudt zich het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd te herzien. Onderaan dit document staat de datum van de laatste wijziging vermeld. Indien we wijzigingen aanbrengen in dit beleid en de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens behandelen, zullen we een aangepaste versie van dit beleid ter beschikking stellen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Laatste versie: juni 2018