Disclaimer

In onderstaande tekst kan “Autobedrijf Vos Veen” afhankelijk van de context verwijzen naar een of meerdere entiteiten binnen de Vos Autobedrijven Groep of de hele Vos Autobedrijven Groep.

Geen garanties
Hoewel alle zorg wordt betracht voor het verschaffen van correcte informatie op deze website (de 'site'), wordt deze op 'as is'-basis aangeboden. Autobedrijf Vos Veen kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, bijzondere noch andere schade die het gebruik van deze site of enige andere gekoppelde website kan veroorzaken, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van programma's of andere gegevens, ook al worden wij uitdrukkelijk ingelicht over de kans op dergelijke schade.

Autobedrijf Vos Veen neemt afstand van alle garanties en verklaringen voor de site en alle andere websites waarnaar u vanaf deze site verwezen wordt. Dergelijke andere websites worden uitsluitend voor het gemak aanboden, hetgeen niet betekent dat Autobedrijf Vos Veen ze onderschrijft of enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor de content of het gebruik van deze websites. Het is uw verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en ervoor te zorgen dat het apparaat waarmee u de site (en de daaraan gekoppelde software) opent, beveiligd is tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke elementen.

Alle garanties en verklaringen op de site voor producten en diensten van Autobedrijf Vos Veen die u aanschaft of gebruikt, zijn onderhevig aan de voorwaarden die in het contract voor dergelijke producten of diensten overeengekomen zijn.

De informatie op de site kan technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten. De informatie op de site kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Verder behoudt Autobedrijf Vos Veen zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan zijn producten en diensten. Dit geldt ook voor prijswijzigingen.

We wijzen u er bovendien op dat bepaalde producten en diensten mogelijk alleen tegen meerprijs verkrijgbaar zijn en dat sommige informatie op de site mogelijk niet correct is als gevolg van productwijzigingen die na de introductie of na de laatste site-update zijn doorgevoerd. Neem contact op met ons voor alle informatie over de producten en diensten die voor u verkrijgbaar zijn.

Ongevraagde ideeën en suggesties
Autobedrijf Vos Veen waardeert uw input en staat open voor opmerkingen en feedback met betrekking tot de producten en diensten van Autobedrijf Vos Veen. Op basis van ons beleid zal Autobedrijf Vos Veen echter geen informatie (zoals ideeën, voorstellen, suggesties en opmerkingen) aanvaarden of in overweging nemen, tenzij deze op nadrukkelijk verzoek van Autobedrijf Vos Veen werd verstrekt. Dit beleid is bedoeld om misverstanden of geschillen te voorkomen.

Indien u, ondanks het verzoek van Autobedrijf Vos Veen dit niet te doen, informatie naar Autobedrijf Vos Veen stuurt, zoals een idee, voorstel, suggestie of opmerking (tezamen "Inzending" genoemd), stemt u – ongeacht enig voorbehoud van uw kant, vastgelegd in een begeleidende brief of anderszins – ermee in:

  • dat de Inzending of delen ervan wordt/worden beschouwd als niet-vertrouwelijke en vrij te gebruiken informatie;
  • dat Autobedrijf Vos Veen geen verplichtingen heeft (contractueel of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verplichtingen om de Inzending te beoordelen, hierop te reageren, deze anderszins te behandelen en/of de Inzending vertrouwelijk te houden) met betrekking tot de Inzending of delen ervan;
  • dat Autobedrijf Vos Veen geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor enig gebruik of openbaarmaking van de Inzending, of delen ervan;
  • dat Autobedrijf Vos Veen het recht heeft op onbeperkt gebruik van de Inzending of delen ervan, op welke wijze en voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder enige vergoeding of compensatie aan u.

Beschikbare specifieke software op de website
Alle software die downloadbaar is op deze website (de "Software") is intellectueel eigendom van Autobedrijf Vos Veen en/of zijn licentiegevers.

Het gebruik van de Software valt onder de bepalingen van de eventuele licentieovereenkomst voor eindgebruikers die bij de Software wordt geleverd of er deel van uitmaakt ("Licentieovereenkomst"). Tenzij anders bepaald door de Licentieovereenkomst mag de Software alleen worden gedownload voor gebruik door eindgebruikers. Bovendien geldt, tenzij anders bepaald door de Licentieovereenkomst, dat de Software uitsluitend mag worden gebruikt voor het doel waarvoor de Software ter beschikking is gesteld. Elke reproductie of herdistributie van de Software die indruist tegen de bepalingen van de Licentieovereenkomst, is uitdrukkelijk verboden en kan burgerlijk of strafrechtelijk worden vervolgd.

Indien de Software gewaarborgd is, geldt dat alleen volgens de bepalingen van de Licentieovereenkomst. Behoudens de waarborg conform de Licentieovereenkomst wijst Autobedrijf Vos Veen hierbij alle waarborgen en voorwaarden met betrekking tot de Software af, met inbegrip van alle impliciete waarborgen en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, aanspraken en niet-schending.

Disclaimer e-mailverkeer
Via e-mail verzonden informatie is alleen bedoeld voor de persoon of entiteit aan wie deze verstuurd is en kan vertrouwelijke gegevens bevatten. Indien u niet de beoogde ontvanger bent waarschuwen wij u dat het openbaar maken, kopiëren, verspreiden of actie ondernemen naar aanleiding van de inhoud van deze informatie streng verboden is en in strijd met de wet kan zijn. Als dit het geval is, neemt u dan alstublieft direct contact op met de afzender door deze e-mail te beantwoorden en verwijder het bericht. Autobedrijf Vos Veen, haar dochterondernemingen en/of haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor incorrecte of onvolledige inhoud van e-mails en bijlagen, of voor vertraging bij het versturen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

Deze Disclaimer is voor het laatst bijgewerkt op 12-06-2018.